zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

Regulamin sklepu internetowego Farmer i Ogrodnik

 1. Informacja o Firmie:
  Sklep internetowy działający pod adresem farmeriogrodnik.pl prowadzony jest przez Zachodniopomorską Firmę Nasienną Wojciech Roens z siedzibą w Załomu przy ulicy Sosnowej 20, nip 852-04-02-269, regon 810029672, e-mail biuro@roens-nasiona.pl, nr telefonu 91 431 28 11.
 2. Ochrona danych osobowych:
  a) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu farmeriogrodnik.pl są przetwarzane przez Zachodniopomorską Firmę Nasienną Wojciech Roens z siedzibą w Załomiu, przy ul. Sosnowej 20.
  b) Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Zachodniopomorskiej Firmie Nasiennej Wojciech Roens realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
  c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.
 3. Ceny:
  a) Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie farmeriogrodnik.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  b) Ceny w siedzibie firmy Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 4. Zamówienia:
  a) Sklep internetowy farmeriogrodnik.pl umożliwia Klientom:
     i. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym farmeriogrodnik.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
     ii. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
  b) Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stroniefarmeriogrodnik.pl kierowane przez Zachodniopomorską Firmę Nasienną Wojciech Roens do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
  c) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę farmeriogrodnik.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
  d)Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Zachodniopomorską Firmę Nasienną Wojciech Roens.
  e) Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.
 5. Dostawa:
  a) Towar zamówiony w sklepie internetowym farmeriogrodnik.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
  b) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
     i. czas realizacji zamówienia (kompletowanie produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
     ii. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
  c) Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
  d) Wraz z produktem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny.
  e) W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
  f) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 6. Sposoby płatności:
  a) Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
     i. Przed wydaniem klientowi:
       1) Przelewem na rachunek bankowy Zachodniopomorskiej Firmy Nasiennej Wojciech Roens.     
       2) Kartą kredytową.
     ii. W momencie odbioru towaru:
       1) Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z magazynu Zachodniopomorskiej Firmy Nasiennej Wojciech Roens znajdującego się w Kliniskach Wielkich na ulicy Sikorek 9, 72-123 w godzinach jego pracy od poniedziałki do piątku w dni robocze od 8:00 – 16:00.
       2) Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  b) W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.
 7. Zwrot towaru przez konsumenta
  a) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  b) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  c) Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
  d) Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.
  e) Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),w tym w odniesieniu do umów:
     i. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     iii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     iv. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     v. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Zachodniopomorską Firmą Nasienną Wojciech Roens Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 8. Gwarancja i rękojmia
  a) Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do produktów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Zachodniopomorską Firmę Nasienną Wojciech Roens z siedzibą w Załomu przy ulicy Sosnowej 20, nip 852-04-02-269, regon 810029672, e-mail biuro@roens-nasiona.pl, nr telefonu 91 431 28 11, a Klientami.
  b) W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Zachodniopomorskiej Firmie Nasiennej Wojciech Roens produktu, Kupujący ma prawa do reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi.
  c) W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
  d) Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  e) Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
  f) Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Procedura reklamacji
  a) Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru.
  b) Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru, z tytułu rękojmi. 
  c) Towar powinien zostać przysłany kompletny w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym do towaru szczegółowym opisem występujących wad oraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  d)  Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona kserokopią dokumentu zakupu (paragon, faktura).
 10. Serwis
  Adres, pod którym należy składać reklamacje: Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens, ul. Sikorek 9 ,72-123 Kliniska Wielkie, tel. 91 431 28 11, e-mail: biuro@roens-nasiona.pl
 11. Postanowienia końcowe
  a) W kontaktach z klientem, Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
  b) Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej
  c) Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
  d) Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
  e) Korzystanie ze sklepu internetowego farmeriogrodnik.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
     1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
     2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
     3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
     4) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 12. Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823),zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
 13. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej farmeriogrodnik.pl.